Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako Rozporządzenie 2016/679), informuję, iż:


1. Administratorem danych osobowych jest WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o. z siedzibą przy Ul. Bociana 4A/57 31-231 Kraków

2. Administrator danych osobowych wyznaczyl inspektora ochrony danych osobowych (IOD)z którym mozna się kontaktować pod adresem pocztowym siedziby Administratora, elektronicznie poprzez adres e-mail: iod@wektor-zysku.pl, we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw zwiazanych z przetwarzaniem danych osobowych.

3. Dane osobowe przetwarzane bedą w celu prowadzenia marketingu uslug pośrednictwa ubezpieczeniowego. Dane przetwarzane są na podstawie usprawiedliwionego celu (marketing bezpośredni) lub na podstawie zgody na marketing.

4. Odbiorca Pani/Pana danych osobowych będą podwykonawcy administratora (na podstawie umowy powierzenia, w szczególnosci podmioty swiadczące uslugi IT i uslugi ksiegowe) oraz podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa takie jak np. policja, prokuratura, sąd. Administrator Pana/Pani danych osobowych przewiduje mozliwość transferu danych osobowych do innych administratorów (w tym ubezpieczycieli) za uprzednią zgodą lub w związku z czynnościami zmierzającymi do zawarcia umowy ubezpieczenia na Pana/Pani wniosek (co nie wymaga oddzielnej zgody).

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwolania zgody (dane zebrane na podstawie zgody) i przez okres trwania umowy oraz do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikajacego z przepisów prawa i wynikajacej umowy.

6. Osobom, których dane przetwarzane są przez Administratora przysluguje prawo dostepu do tresci swoich danych osobowych a takze prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub profilowania danych, prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie bez wplywu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnieciem. Aby skorzystać ze swoich praw należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych (za pośrednictwem poczty e-mail lub poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby Administratora).

7. Istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorujacego przetwarzanie danych osobowych lub reklamacji do Administratora w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie odbywa sie niezgodnie z przepisami prawa.

8. Podanie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora jest dobrowolne, ale niezbedne do przygotowania oferty ubezpieczenia i jej realizacji.

9. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej.